Bestandsovervåking av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget i 2019

Fra 2017 til 2019 har innsiget av villaks til Granvin variert fra 87 til 156 individer. Den beregnede gytebiomassen for hunnfisk var henholdsvis 260 kg, 380 kg og 330 kg, godt over gytebestandsmålet på 187 kg.