Bestandsovervåking

Videoovervåking av laks og sjøørret i Osfossen, Gaula 2023

I 2023 ble det registrert totalt 868 villaks som passerte fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord. Gytebiomassen av hunnfisk ble estimert til 1 831 kg for hele vassdraget, og måloppnåelsen var dermed 126,5 %. Det ble i tillegg til laks registrert totalt 1202 sjøørreter som passerte Osfossen i 2023.

Les mer »

Videoovervåking av laks og sjøørret i Granvinselva i 2020

Totalt ble det registrert 14 vinterstøinger av laks og 3699 sjøørreter ut av vassdraget. Fra slutten av april til midten av oktober ble det også registrert 3957 oppvandrende sjøørreter og 200 villaks. Det ble beregnet en gytebiomasse på 330 kg hunnlaks. Dette er 1,8 ganger høyere enn gytebestandsmålet. Smoltutvandringen er likevel under den teoretiske.

Les mer »