Vandringsmønsteret til laksemolt i Vossovassdraget med vekt på kartlegging av åtferd i innsjøsystema

FORFATTERE:

Thrond O. Haugen
Torstein Kristensen
Tom Ole Nilsen
Henning Andre Urke

RAPPORT DATO: Ås, juni 2017

ISSN NR: 2535-2806

Haugen-mfl-2017-Vosso-AT-2016-MINA-rapport-41_NMBU